Skip to main content

Mae fflecsi yn ffordd wahanol o deithio ar fws ac yn wasanaeth newydd cyffrous gan Trafnidiaeth Cymru mewn partneriaeth 芒’ch gweithredwyr bysiau lleol.

Lawrlwythwch yr ap fflecsi i archebu

Ein ap yw鈥檙 ffordd hawsaf o ddefnyddio fflecsi. Mae鈥檙 ap yn dangos i chi ble mae鈥檆h gwasanaeth fflecsi, ble bydd yn eich casglu a phryd fydd e鈥檔 cyrraedd.

neu archebwch drwy ein ffonio ar 0300 234 0300

Sut mae鈥檔 gweithio

Mae bysiau fflecsi yn eich casglu a’ch gollwng yn ardal y gwasanaeth ac nid wrth arosfannau bysiau yn unig. Bydd bws yn eich casglu ar eich cais, gan newid ei lwybr er mwyn i bob teithiwr gyrraedd lle maent angen ei gyrraedd. Nod fflecsi yw helpu pobl i wneud teithiau lleol hanfodol.

Eich diogelwch yw ein blaenoriaeth ac rydym wedi cynllunio fflecsi i gludo teithwyr yn ddiogel. Mae gwybod ymlaen llaw faint o deithwyr y byddwn yn eu casglu yn golygu y byddwn yn gallu rhoi sicrwydd o sedd i chi a chadw pellter cymdeithasol.

1

Lawrlwythwch ein ap neu ffoniwch ni

Agorwch eich cyfrif neu ffoniwch ni ar 0300 234 0300

2

Archebwch eich taith

Dewiswch eich pwyntiau casglu a gollwng. Byddwch yn derbyn cadarnhad a diweddariadau byw o鈥檆h bws.

3

Teithio

Ewch i鈥檆h man casglu mewn digon o amser a byddwch yn barod i ddechrau鈥檆h taith.

Pam nawr?

Er mwyn galluogi mwy o bobl i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus eto, mae Trafnidiaeth Cymru yn gweithio mewn partneriaeth 芒 gweithredwyr bysiau lleol i ddarparu gwasanaethau ar alw ledled Cymru.

Gall fflecsi ein helpu i ddarparu’r gwasanaethau hynny mewn ffordd ddiogel a chynaliadwy, gan ddiwallu anghenion lleol gyda gwasanaethau hyblyg wedi’u cynllunio i ddod atoch chi.

Rydym yn monitro pa mor boblogaidd yw gwasanaethau ac yn addasu sut a ble mae fflecsi yn rhedeg i ddiwallu’r anghenion hynny.

Lleoliadau fflecsi

Mae fflecsi wedi'i gynllunio i ddiwallu anghenion lleol - edrychwch ar y lleoliadau isod i weld sut mae'n gweithio ym mhob ardal

Cwestiynau?

Mae fflecsi wedi鈥檌 greu i fod yn wasanaeth fforddiadwy a byddwch yn cael gwybod y pris cyn i chi archebu. Gallwch ddefnyddio eich tocyn tymor neu docyn sydd wedi鈥檌 brynu ymlaen llaw o hyd.

Mae gweithwyr y GIG, y Gwasanaethau Ambiwlans, T芒n a Heddlu yn cael teithio am ddim yn ystod y pandemig. Dangoswch eich bathodyn adnabod staff i鈥檙 gyrrwr.

Mae gostyngiadau MyTravelpass yn gymwys.

Gallwch hefyd ddefnyddio eich cerdyn teithio rhatach 60 oed a h欧n ac anabl.

Mae fflecsi yn ymateb i鈥檙 galw ar y pryd, er mwyn i chi allu archebu cyn teithio. Bydd dewis o wasanaethau ar gael.

Gallwch. Gallwch ddefnyddio鈥檆h cerdyn rhatach ar bob gwasanaeth fflecsi.

Byddwch yn talu ar y bws drwy ddefnyddio cerdyn banc digyffwrdd neu Smartcard. Mae鈥檔 ddrwg gennym, ond allwn ni ddim derbyn taliadau arian parod ar hyn o bryd.

Y ffordd orau o archebu a rheoli eich teithiau yw lawrlwytho ein ap ar eich ff么n clyfar neu lechen, ond gallwch ein ffonio i gadw鈥檆h lle hefyd ar 0300 234 0300.

Mae ein ap yn ffordd gyflym a hawdd o wneud cais am fflecsi. Ar 么l i chi archebu, bydd yr ap yn rhoi鈥檙 wybodaeth ddiweddaraf i chi gan roi gwybod i chi lle mae eich bws, ble y gallwch chi fynd ar y bws a phryd y bydd yn cyrraedd.

Os nad oes gennych chi ff么n clyfar neu lechen gallwch ein ffonio i archebu ar 0300 234 0300.

Bydd eich bws yn eich casglu o fan cyfleus sy鈥檔 agos i ble rydych chi, ond efallai nad safle bws fydd hwn. Os ydych chi鈥檔 defnyddio ein ap, bydd yn dangos eich man casglu.

Os ydych chi鈥檔 ein ffonio i archebu, bydd ein cynghorwr yn egluro ble mae鈥檆h pwynt casglu.

Bydd ein ap yn dweud wrthych chi pryd fydd y bws yn cyrraedd. Gofalwch eich bod yn y man casglu mewn da bryd.

Mae angen i ni sicrhau bod eich gwasanaeth fflecsi yn rhedeg yn rhwydd oherwydd bydd teithwyr eraill yn dibynnu arno. Bydd eich bws yn aros amdanoch chi am 2 funud, ond yna bydd yn rhaid iddo adael i gasglu鈥檙 teithiwr nesaf.

Peilot yw hwn sy鈥檔 cael ei gynnal gan weithredwyr lleol, cynghorau a Trafnidiaeth Cymru i weld pa mor dda mae teithio ymatebol yn gwasanaethu ein cymunedau.

Os yw鈥檙 peilot yn llwyddiannus, mae鈥檔 bosib y byddwn yn cyflwyno fflecsi i fwy o ardaloedd mewn partneriaeth 芒 gweithredwyr lleol.

Byddwn yn datblygu ffyrdd newydd o archebu yn y misoedd nesaf, gan gynnwys eich galluogi i archebu ymlaen llaw ar fysiau a fydd yn cysylltu 芒 gwasanaethau rheilffyrdd.

Trwy archebu鈥檙 gwasanaeth rydych chi am ei ddefnyddio, gallwn roi sicrwydd i chi y bydd ein bysiau ond yn casglu鈥檙 nifer y gellir eu cludo鈥檔 ddiogel tra鈥檔 cadw at y rheolau cadw pellter cymdeithasol.

Mae ein bysiau yn cael eu glanhau鈥檔 drylwyr bob nos ac rydym yn glanhau鈥檙 mannau sy鈥檔 cael eu cyffwrdd gan gwsmeriaid fel polion dwylo a chanllawiau gafael.

Byddwch yn talu ar y bws drwy ddefnyddio cerdyn banc digyffwrdd neu Smartcard. Mae鈥檔 ddrwg gennym, ond allwn ni ddim derbyn taliadau arian parod ar hyn o bryd.

Mae gwasanaethau fflecsi yn cael eu darparu gan weithredwyr bysiau lleol sy鈥檔 gweithio gyda chynghorau a Trafnidiaeth Cymru.

Os nad ydym wedi ateb eich holl gwestiynau, e-bostiwch ni yn helo@fflecsi.cymru neu ffoniwch ni ar 0300 234 0300.